شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان در تاریخ 8 مرداد 1386 تحت نام سرمایه گذاری توسعه الوند غدیر به صورت سهامی خاص تأسیس و در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است . بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده در اسفند ماه 1389 نام شرکت به گسترش نفت وگاز پارسیانو پس از آن به استناد مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/09/1390 نام شرکت به گسترش نفت وگاز پارسیان ونوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافته است .سهام شرکت در تاریخ 26/11/1390به عنوان چهارصد و شصت و هشتمین شرکتدر بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است و در حال حاضر جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری غدیر محسوب می شود.

برای دریافت فایل کامل تحلیل کلیک نمایید.Image result for ‫پارسان‬‎