نبض بازار
شماره حساب های شرکت شماره حساب های شرکت

از كليه مشتريان تقاضا مي گردد وجه لازم براي خريد سهام را صرفا به شماره حساب هاي شركت كارگزاري بانك سامان واريز نمايند. بديهي است مسئوليت واريز وجه به حساب هر شخص و يا شركت به غير از شركت كارگزاري بانك سامان به عهده واريز كننده خواهد بود