تغییر کارگزار ناظر تغییر کارگزار ناظر

قبل از تغییر کارگزار ناظر به موارد زیر دقت نمایید:

تغییر کارگزار ناظر سهامهایی که برای اولین بار در کارگزاری بانک سامان خریداری شده باشند وآخرین برگه سهمشان نزدکارگزاری موجودباشد به سادگی از طریق سامانهی آنلاین مشتری قابل انجام است.

درصورت عدم دسترسی به سامانه آنلاین، برگه تغییر کارگزار ناظر را از لینک پایین دانلود نمایید و به کارگزاری فکس نمائید.

درصورتیکه دارایی سهام شما به دلایل مختلف مانند افزایش سرمایه و ... تغییر یابد جهت تغییرکارگزار ناظر بایستی آخرینبرگه سهم را از امور سهام شرکت مذکور دریافت نموده و به همراه فرم تغییرکارگزار ناظر به پذیرشکارگزاری ارائه نمایید.

هموارهاین نکتهرا به خاطرداشته باشید که برایتغییرکارگزار ناظرآخرین برگه سهام  مهر شده مورد نیازاست.

درصورتی کهآخرین بار حتی بهتعداد کم سهم  مورد نظر را در کارگزاری سامان خریده باشید بعد از48 ساعت آخرین برگ سهم شما درکارگزاری موجود است ، دقت داشته باشید که خرید سهم باعث نمیشود برگه افزایش سرمایه (حقتقدم) به کارگزاریمنتقل شود.

پس از ارائه فرم تغییرکارگزار ناظر به همراه آخرین برگه سهم های موجود درفرم، درصورت نبود مشکل خاصی، درخواست تغییرکارگزار توسط کارگزاری در سامانه معاملاتی ثبت شده  و ظرف یک روز کاری انجام میشود   و دارایی سهام شما به پرتفوی شما  نزد کارگزاری جدید منتقل می شود.

حتی المقدور جهت انجام تغییر کارگزار ناظر ، قبل از ساعت15 به کارگزاری مراجعه نمایید، تا در صورت هر گونه مشکل جهت تغییر کارگزار ناظر فرصت برای رفع مشکل وجود داشته باشد.


جهت دریافت فرم تغییر کارگزار ناظر بر روی لینک زیر کلیک نمایید.