نمودار های شاخص نمودار های شاخص
عنوان مقدار شروع مقدار
شاخص کل 79,835/7
شاخص صنعت 68,565/1
شاخص50شرکت فعالتر 3,081/2
شاخص آزاد شناور 87,784/9
شاخص 30 شرکت بزرگ 3,110/2
شاخص قیمت 50 شرکت 159,334/8
شاخص بازار اول 55,338/2
شاخص بازار دوم 177,306/9
در حال بازیابی اطلاعات
نمودار