کارمزد معاملات آنلاین کارمزد معاملات آنلاین

کارمزدهای مصوب سازمان برای معاملات اوراق بهادار به شرح جداول زیر می باشد