گزارش بازار
ارديبهشت06گزارش روزانه بازار
Created by admin on 1396/02/06 04:30:00 ب.ظ

امروز چهارشنبه 06 اردیبهشت 1396 ؛ شاخص کلبا 171 واحد افزایش و افزایش 0.22 درصدي نسبت به روز قبل به ...
Read More..


ارديبهشت04گزارش روزانه بازار
Created by admin on 1396/02/04 03:41:00 ب.ظ

امروز دوشنبه 04 اردیبهشت 1396 ؛ شاخص کل با35.3 واحد افزایش و افزایش 0.04 درصدي نسبت به روز قبل به 7...
Read More..


ارديبهشت03گزارش روزانه بازار
Created by admin on 1396/02/03 03:09:00 ب.ظ

امروز یکشنبه 03 اردیبهشت 1396 ؛ شاخص کل با87.7 واحد افزایش و افزایش 0.11 درصدي نسبت به روز قبل به 7...
Read More..


ارديبهشت02گزارش روزانه بازار
Created by admin on 1396/02/02 03:39:00 ب.ظ

امروز شنبه 02 اردیبهشت 1396 ؛ شاخص کل با 651.3واحد افزایش و افزایش 0.83 درصدي نسبت به روز قبل به 79...
Read More..


فروردين30گزارش روزانه بازار
Created by admin on 1396/01/30 03:39:00 ب.ظ

امروز چهار شنبه 30 فروردین 1396 ؛ شاخص کلبا 311.6 واحد افزایش و افزایش 0.40 درصدي نسبت به روز قبل ب...
Read More..


فروردين29گزارش روزانه بازار
Created by admin on 1396/01/29 12:58:00 ب.ظ

امروز سه شنبه 29 فروردین 1396 ؛ شاخص کل با92.4 واحد افزایش و افزایش 0.12 درصدي نسبت به روز قبل به 7...
Read More..


فروردين28گزارش روزانه بازار
Created by admin on 1396/01/28 01:20:00 ب.ظ

امروز دوشنبه 28 فروردین 1396 ؛ شاخص کل با (224.1)واحد کاهش و کاهش (0.29) درصدي نسبت به روز قبل به 7...
Read More..


فروردين27گزارش روزانه بازار
Created by admin on 1396/01/27 03:01:00 ب.ظ

امروز یکشنبه 27 فروردین 1396 ؛ شاخص کل با88.4 واحد افزایش و افزایش 0.11 درصدي نسبت به روز قبل به 78...
Read More..


فروردين26گزارش روزانه بازار
Created by admin on 1396/01/26 03:52:00 ب.ظ

امروز شنبه 26 فروردین 1396 ؛ شاخص کل با250.8 واحد افزایش و افزایش 0.32 درصدي نسبت به روز قبل به 78....
Read More..


فروردين23گزارش روزانه بازار
Created by admin on 1396/01/23 03:03:00 ب.ظ

امروز چهارشنبه 23 فروردین 1396 ؛ شاخص کلبا 24.6 واحد افزایش و افزایش 0.03 درصدي نسبت به روز قبل به ...
Read More..