فرم تعهد

«فرم تعهد عرضه اوليه اسناد خزانه اسلامي»

 

مديريت محترم شركت فرابورس ايران

 

باسلام

   به استحضار مي‌رساند با توجه به پذيرش و درجاسناد خزانه اسلامي مرحله اول در نماد «اخزا1» در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران، اين شركت به شماره ثبت . . . . . . .  و شناسه ملي . . . . .. . . . . . . .  و دارنده كد معاملاتي . . . . .. . . . . متعهدمي‌گردد تعداد . . . . به عدد  . . . . . . ( به حروف) ورقه اسناد خزانه اسلامي (با قيمت اسمي هر ورقه1.000.000 ريالي) را در زمان عرضه اوليه اين اوراق از طريق شركت كارگزاري . . . .. . . . . . . . . .  به عنوان كارگزارعرضه‌كننده در بازار فرابورس عرضه نمايد.

با احترام

نام مديرعامل يا صاحبان امضاي مجاز

مهر و امضاء

 
 

 نام كامل شركت:

آدرس كامل شركت:

تلفن و فكس:

تلفن همراه مديرعامل يا مدير مالي:

ايميل: