دستورالعمل عرضه

 

دستورالعمل پذيرش و عرضه اسناد خزانه اسلامي در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران

 

اين دستورالعمل در اجراي بند 2 مادۀ 7 قانون بازار اوراق بهادار­، ماده 26 قانون رفع موانع تولید رقابت­ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مصوبهمورخ 12/3/1393 شورای عالی بورس و اوراق بهادار، در تاريخ 18/6/1394 به تصويب هيئت مديرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد.  

 

بخش نخست: تعاريف

ماده 1-   اصطلاحات و واژه‌هاي تعريف شده در قانون بازار اوراق بهادار، قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد و مقررات مصوب شورا و سازمان با همان تعاريف در اين دستورالعمل به‌كار رفته‌اند. ساير اصطلاحات به شرح زير تعريف مي‌شوند:

الف) اسناد خزانه اسلامي:اسناد با نامي هستند که دولت به منظور تسویه بدهی‌های مسجل خود با حفظ قدرت خرید به قیمت اسمی و با سررسید معین واگذار می نماید. این اسناد معاف از مالیات است.اسناد مذکور با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار به عنوان ابزار مالی بازاراوراق بهادار شناخته شده است.

ب) ناشر: وزارت اموراقتصادي و دارايي مي‌باشد كه به نمايندگي از طرف دولت، اسناد خزانه اسلامي رامنتشر مي‌نمايد.

ج) دارندگان اولیه: منظوراشخاصی است که اسناد خزانه اسلامی از طرف ناشر به ایشان واگذار می­شود.

د) سازمان: منظور سازمان بورس و اوراق بهادار است.

ه) فرابورس: منظور شرکت فرابورس ایران است.

و) حداقل حجم عرضه اوليه: میزان معینی از اسناد خزانه اسلامی است که باید از سوی دارندگان اولیه این اسناد جهت عرضه اولیه، تعهد شود. این میزان به پیشنهاد فرابورس به تأیید سازمان می­رسد.

    ز) نصاب: میزان معینی از اسناد خزانه اسلامی می­باشد که به پیشنهاد فرابورس به تأیید سازمان می­رسد.

 

بخش دوم: پذيرش اسناد خزانه اسلامي

ماده 2-     متقاضي پذيرش (ناشر) بايد فرم درخواست پذيرش اسناد خزانه اسلامي را در قالب فرم‌هاي مصوب هيئت مديره سازمان، به سازمان تسليم نمايد.

ماده 3-    سازمان پس از بررسی تقاضای پذیرش، مراتب موافقت خود را جهت عرضه اولیه به فرابورس منعکس می­نماید.

ماده 4-  وجود مشاور پذيرش موضوع ماده 22 دستورالعمل پذيرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهاداردر فرابورس ايران براي پذيرش اسناد خزانه اسلامي الزامي نمي­باشد.

ماده 5-  ناشر موظف است در پایان هر هفته فهرست كامل دارندگان اولی ه­ای که اسناد خزانه اسلامي در همان هفته به ايشان تخصيص يافته است را به فرابورس اعلام نمايد. فرابورس موظف است فهرست دریافتی را جهت ثبت مالکیت دارندگان اسناد خزانه اسلامی (سپرده­ گذاری)، بهشرکت سپرده­ گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ارائه نماید.

تبصره: ناشر مي‌تواند اين اطلاعات را از طريق بانك عامل اعلام نمايد.

ماده 6-     فرابورس بايد براي معاملات اسناد خزانه اسلامي با سررسيد يكسان، صرفا يك نماد معاملاتي متناسب با تاريخ سررسيد ايجاد نمايد.

ماده 7-  كليه اشخاص حقوقي داراي مجوز بازارگرداني از سازمان، مي‌توانند به منظور انجام عمليات بازارگرداني اسناد خزانه اسلامي، درخواست بازارگرداني خود را به فرابورس ارائه نمايند. مجوز بازارگردانی در هر مورد مي‌بايد به تأييد سازمان برسد.بازارگرداني اسناد خزانه اسلامی در چهارچوب دستورالعمل فعاليت بازارگرداني مبتني بر حراج در فرابورس ايران انجام می­شود.

 

بخش سوم: عرضه اسناد خزانه اسلامي

ماده 8-  عرضه اوليه اسناد خزانه اسلامي براي هر نماد معاملاتي به تشخیص فرابورس به یکی از روش­های ثبت سفارش یا حراج با رعایت مقررات مربوطه حسب مورد، انجام خواهد شد. مسئوليت­ها و اختيارات مدير عرضه در عمليات عرضه اوليه اسناد خزانه اسلامي به روش ثبت ‌سفارش بر عهده کارگزار عرضه ­کننده خواهد بود.

ماده 9-     معاملات کمتر یا مساوی نصاب تا روز سررسيد اسناد خزانه اسلامي به صورت پیوسته خواهدبود.

ماده 10-  فرابورس موظف است براي عرضه اوراق دارندگان بیشتر از نصاب پس از تعيين تاريخ عرضه با هماهنگي ايشان، حداقل 1 روز كاري قبل از روز عرضه، تاريخ و حجم اوراق قابل عرضه را به نحو مقتضی آگهی نمايد.

ماده 11-  عرضه بیش از نصاب به صورت ناپیوسته و به تشخیص فرابورس به یکی از روش­های ثبت سفارش یا حراج با رعایت مقررات مربوطه حسب مورد، انجام خواهد شد.

ماده 12- چنانچه حجم معامله در عرضه اولیه یا عرضه بیشتر از نصاب، کمتر از نصف حجم مندرج در آگهی عرضه باشد، عرضه مزبور ناموفق محسوب می شود و فرابورس مکلف است ضمن عدم تایید معاملات مذکور، عرضه را مطابق اين دستورالعمل به روز دیگری موکول نماید.

ماده 13-  اين دستورالعمل در 13 ماده و يك تبصره در تاريخ 18/6/1394 به تصويب هيئت مديره سازمان رسيد و از تاريخ تصويب لازم الاجرا خواهد بود.