پیش بینی طلا در سال 2015 پیش بینی طلا در سال 2015

مقاله


حقایق و نگرانی ها در مورد پیش بینی طلا در سال 2015


در جریان اصلی پوشش خبری رسانه ها در سال گذشته ، طلا یا به صورت کلینادیده گرفته شده و یا به بدی از آن یاد شده است. شاید بدترین تفسیر در این موردرا ویلم بورتر اقتصاددان ارشد سیتی گروپ بیان نموده است که  عقیده دارد که دیگر هیچ بانکی نبایستی طلا رابه عنوان ذخیره نگهداری نماید. با وجود همه گیر شدن چنین دیدگاههایی  منفی در مورد طلا، رسیدن به یک تعادل مهم بهنظر می رسد. در ادامه برخی از دیدگاههای متفاوت با نظر بالا را مشاهده خواهید کرد

 


برای دریافت متن کامل این گزارش کلیک کنید

 

print