چشم انداز اقتصاد جهان چشم انداز اقتصاد جهان

مقاله


چشم انداز اقتصاد جهان

از زمان انتشار گزارش آخر چشم انداز اقتصاد جهان در اکتبر 2014 چهار تحول کلیدی اقتصاد جهان را تحت تاثیر قرار داده است. در ابتدا، قیمت نفت از سپتامبر، در حدود55 درصد کاهش یافته است. این کاهش قیمت تا حدی به علت ضعف غیر منتظره تقاضا در برخی از اقتصادهای بزرگ، به ویژه، اقتصادهای نوظهور بازار بوده است که این کاهش قیمت درکاهش قیمت فلزهای صنعتی نیز تاثیرگذار بوده است. 

برای دریافت متن کامل این مقاله کلیک کنید

 

print