هزینه های مالی شرکت های بورسی هزینه های مالی شرکت های بورسی

مقاله


در گزارش زير با نگاهي توصيفي به بررسي بيش از 500 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته‌ايم. مي‌توان گفت كه در حال حاضر این شركت هادر مجموع حدود 13هزار و 300ميليارد تومان هزينه مالي مي‌پردازند.با توجه به متفاوت بودن سال مالي شركت‌ها ، ذكر اين نكته ضروري است كه به طور مثالبراي سال مالي 94 ، شركت‌هايي كه پايان سال مالي آن‌ها منتهي به شهريور 94 به قبل بوده است در محاسبات سال 93 آمده  و شركت‌هايي كه پايانسال مالي آن‌ها از شروع نيمه دوم سال 94 تا پايان شهريور 95 بوده است در سال مالي94 محاسبه شده اند. حفظ پيوستگي فرض ياد شده از سال مالي 90 تا 94 ؛ می تواند قابليت نتيجه گيري را تاييد نماید


برای دریافت فایل کامل گزارش بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

 

print