آهن و فولاد ارفع آهن و فولاد ارفع


مقدمه

فولاد پر مصرف ترین فلز صنعتی است و مصرفش پیوسته  افزایش می یابد.امروزه تولید فولاد جهان نزدیک به هزار و سیصد میلیون تن در سال است . صنعت فولاد به دلیل تاثیر زیادی كه بر روی توسعه صنعتی كشورها دارد صنعت مادر نامیده می شود و به همین دلیل مهمترین و استراتژیک‌ترین کالای صنعتی در جهان محسوب می گردد. این صنعت  به عنوان صنعتی بنیادین  ،نقش اساسی در اقتصاد ملی و رفاه جوامع دارد . توسعه این صنعت عاملی اثر بخش در توسعه  سایربخش های اقتصادی، صنعتی ، علمی و اجتماعی کشور می باشد.


تحلیل بنیادی آهن و فولاد ارفع

 

print