آسان پرداخت پرشین(آپ) آسان پرداخت پرشین(آپ)

معرفی شرکت:

شرکت الوان تجارت پرشین در تاریخ 24/02/1388 به صورت شرکت با مسئولیت محدود تاسیس شد و در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی زنجان به ثبت رسید. به استناد تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/07/1388 شخصیت حقوقی شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. متعاقبا به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده نام شرکت از الوان تجارت پرشین به آسان پرداخت پرشین تغییر یافت.و درمجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/05/1395 شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و نام آن در تاریخ 04/07/1395 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ثبت شد.


برای دریافت متن کامل این تحلیل کلیک کنید.


 

print