وضعیت شرکت های ساختمانی وضعیت شرکت های ساختمانی

مقاله


در این گزارش بصورت مقایسه ای به بررسی وضعیت گروه ساختمان خواهیم پرداخت. در این گروه حدود  22 شرکت وجود دارد که چهار شرکت ثمسکن، وساخت، کرمان و وآذر ماهیت سرمایه گذاری دارند.ثمسکن با 550 میلیارد تومان و وساخت با 100میلیارد تومان سرمایه از دو هم گروه خود بزرگترند. نیمی از این شرکت ها در بازار بورس و و نیم دیگر در بازار فرابورس فعالیت می کنند. از ابتدای سال تا کنون بازدهی این گروه با احتساب سود نقدی وافزایش سرمایه حدود منفی 10 درصد بوده است در حالی که بازدهی شاخص کل در طی دور همذکور حدود منفی 3 درصد بوده است.

برای دریافت متن کامل گزارش کلیک کنید.

 

print